Scoilnet Search Results

10399 results| per page
Narrow your results
Grade
Subject
Strand / Section
Strand Unit
Language
Resource Type
https://www.scoilnet.ie/uploads/resources/25580/25316.pdf Added:10 Jan 2018 Contributor: Muireann Ní Bheaglaoich Resource type: Guide/Notes
Tá na dánta ainmnithe Ardteiste leagtha amach go soiléir slachtmhar sa doiciméad seo. Féadfaidh iarrthóirí an chóip seo a thabhairt isteach chuig an scrúdú cainte leo agus a nótaí foghraíochta féin breactha orthu. Tugtar eolas i dtaobh cé mhéad véarsa atá le léamh ag na hiarrthóirí chomh maith.
View full description
0 1 2 3 4 
GaeilgeSC
How it maps to the curriculum
SC
Gaeilge
Strand: An Bhéaltriail
Strand unit: Léamh na filíochta
Suggestions for use: Féadfaidh iarrthóirí an chóip seo a thabhairt isteach chuig an scrúdú cainte leo agus a nótaí foghraíochta féin breactha orthu.
Asset type: Guide/Notes
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
https://docs.google.com/document/d/...-KiiknmuOqXBgOsypZbZeRgBO_b3NM/edit Added:9 Jan 2018 Contributor: Muireann Ní Bheaglaoich Resource type: Lesson Plan, Scheme of Work
Doiciméad Pleanála Samplach d’aonad foghlama ar ghné de chultúr na Gaeilge : logainmneacha sa chéad bhliain i scoil T1 (4-8 seachtaine*):
* Le plean roinne, braithfidh fad an aonaid ar chumas an ranga, ar líon na dtéacsanna a roghnaítear le dul i ngleic leo agus ar an gcaoi ina gcuireann múinteoirí ranga na féidearthachtaí roghnacha in oiriúint dá ranganna féin.
View full description
0 1 2 3 4 
GaeilgeJC
How it maps to the curriculum
JC
Gaeilge
Strand: Useful Websites
Asset type: Lesson Plan, Scheme of Work
Language: Gaeilge
Rights: All rights reserved
https://docs.google.com/document/d/...P5dVCnxh4qlNS6cPAtd3-I9FxAvk9g/edit Added:9 Jan 2018 Contributor: Muireann Ní Bheaglaoich Resource type: Lesson Plan, Scheme of Work
Gheobhaidh tú anseo teimpléad pleanála d’aonad foghlama don tSraith Shóisearach Nua.
View full description
0 1 2 3 4 
GaeilgeJC
How it maps to the curriculum
JC
Gaeilge
Strand: Useful Websites
Asset type: Lesson Plan, Scheme of Work
Language: Gaeilge
Rights: All rights reserved
https://www.scoilnet.ie/uploads/resources/25572/25308.pdf Added:9 Jan 2018 Contributor: Muireann Ní Bheaglaoich Resource type: Lesson Plan, Tool, Scheme of Work, Checklist
Seicliosta atá anseo bunaithe ar an tsonraíocht nua don tSraith Shóisearach. Beidh gach múinteoir ábalta é seo a úsáid d'fhonn a chinntiú go bhfuil na haidhmeanna cuí á gcomhlíonadh acu. Áis iontach atá anseo don phleanáil roinne agus don phleanáil ábhair. D'fhéadfaí an seicliosta a dháileadh ar mhúinteoirí ag cruinniú ábhair agus a úsáid mar chuid den fhorbairt ghairmiúil.
View full description
0 1 2 3 4 
GaeilgeJC
How it maps to the curriculum
JC
Gaeilge
Strand: Useful Websites
Suggestions for use: D'fhéadfaí an seicliosta a dháileadh ar mhúinteoirí ag cruinniú ábhair agus a úsáid mar chuid den fhorbairt ghairmiúil.
Key Skills:
  • Communicating
  • Managing Information and Thinking
  • Working with Others
  • Literacy
Asset type: Lesson Plan, Tool, Scheme of Work, Checklist
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
https://www.scoilnet.ie/uploads/resources/25564/25300.pdf Added:7 Jan 2018 Contributor: Muireann Ní Bheaglaoich Resource type: Assessment, Lesson Plan, Secondary Source, Worksheet, Activity
Foirm ina leagtar amach na codanna éagsúla den scrúdú cainte, critéir mharcála agus dáileadh na marcanna. D'fhéadfadh múinteoirí leas a bhaint as an bhfoirm seo do scrúduithe cainte na scoile nó don phírmheasúnú sa rang. I gcás an phírmheasúnaithe, moltar go n-úsáidtear an fhoirm seo leis an gcur i láthair PPT comhlántach atá ar fáil ar an láithreán gréasáin seo.
View full description
0 1 2 3 4 
GaeilgeSC
How it maps to the curriculum
SC
Gaeilge
Strand: An Bhéaltriail
Strand unit: Acmhainní Ginearálta
Suggestions for use: D'fhéadfadh múinteoirí leas a bhaint as an bhfoirm seo do scrúduithe cainte na scoile nó don phírmheasúnú sa rang. I gcás an phírmheasúnaithe, moltar go n-úsáidtear an fhoirm seo leis an gcur i láthair PPT comhlántach atá ar fáil ar an láithreán gréasáin seo.
Asset type: Assessment, Lesson Plan, Secondary Source, Worksheet, Activity
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
https://www.scoilnet.ie/uploads/resources/25526/25262.pptx Added:4 Jan 2018 Contributor: Muireann Ní Bheaglaoich Resource type: Assessment, Guide/Notes, Lesson Plan, Presentation
Moltar an cur i láthair seo a úsáid d'fhonn na daltaí a threorú agus iad i mbun pírmheasúnaithe. Beidh beirt ag obair le chéile - duine mar scrúdaitheoir (a leanfaidh an treoir ar an gcur i láthair) agus duine mar iarrthóir. D'fhéadfaí an áis seo a úsáid arís agus arís eile agus na ceisteanna do chuid an chomhrá a athrú ag brath ar na topaicí atá déanta sa rang. Bronnfaidh na foghlaimeoirí marcanna ar a chéile ag úsáid foirm mheasúnaithe atá ar fáil ar an suíomh seo. An-oiriúnach do rang 40 nóiméad.
View full description
0 1 2 3 4 
GaeilgeSC
How it maps to the curriculum
SC
Gaeilge
Strand: An Bhéaltriail
Strand unit: Acmhainní Ginearálta
Suggestions for use: Acmhainn a chabhróidh le daltaí agus iad ag cur scrúdú cainte ar a chéile - piarmheasúnú.
Asset type: Assessment, Guide/Notes, Lesson Plan, Presentation
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
https://www.scoilnet.ie/uploads/resources/25525/25261.pptx Added:4 Jan 2018 Contributor: Muireann Ní Bheaglaoich Resource type: Guide/Notes, Lesson Plan, Presentation, Secondary Source
Acmhainn iontach atá anseo ina rianaítear struchtúr, cúrsaí ama agus dáileadh marcanna i dtaca le Scrúdú Cainte na hArdteiste, Ardleibhéal agus Gnáthleibhéal. D'fhéadfaí é seo a úsáid ag tús na Sraithe Sinsearaí agus roimh na bréagscrúduithe cainte sa scoil lena chinntiú go dtuigeann na foghlaimeoirí struchtúr an scrúdaithe. Acmhainn iontach atá ann chomh maith don dul siar roimh an scrúdú oifigiúil. Tugtar samplaí de cheisteanna, de líontóirí agus de nathanna cainte a chuideoidh le foghlaimeoirí. Léirítear freisin conas struchtúr cinnte a chur ar fhreagraí agus conas freagraí a fhorbairt.
View full description
0 1 2 3 4 
GaeilgeSC
How it maps to the curriculum
SC
Gaeilge
Strand: An Bhéaltriail
Strand unit: Acmhainní Ginearálta
Suggestions for use: Cur i láthair a rianaíonn struchtúr, cúrsaí ama, dáileadh marcanna agus teicnící don scrúdú cainte.
Asset type: Guide/Notes, Lesson Plan, Presentation, Secondary Source
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
https://www.scoilnet.ie/uploads/resources/25524/25260.pptx Added:4 Jan 2018 Contributor: Muireann Ní Bheaglaoich Resource type: Guide/Notes, Audio / Video, Lesson Plan, Presentation, Secondary Source
Cur i láthair PPT ina gcuirtear na príomhphointí maidir leis an dán i láthair. Tá naisc chuig acmhainní físe TG4 Foghlaim sa chur i láthair agus cleachtaí don obair ghrúpa / bheirte san áireamh. Beidh an áis seo iontach éifeachtach agus fiúntach sa seomra ranga ach go háirithe don Ardleibhéal. Cuirtear béim ar íomhánna an dáin, ar thuairimí an fhile agus ar eochairfhocail.
View full description
0 1 2 3 4 
GaeilgeSC
How it maps to the curriculum
SC
Gaeilge
Strand: Filíocht
Strand unit: Mo Ghrá-sa (idir Lúibíní)
Suggestions for use: Áis don mhúinteoir a éascóidh múineadh agus foghlaim i dtaca leis an dán seo.
Asset type: Guide/Notes, Audio / Video, Lesson Plan, Presentation, Secondary Source
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
https://www.ncca.ie/media/2591/ps-topic-4.pdf Added:12 Dec 2017 Contributor: Scoilnet Resource type: Guide/Notes, Lesson Plan
Source: NCCA website. The ideas and resources provided here are not prescriptive, and teachers will discover many other ways of achieving the learning outcomes. The resources include links to websites, research, articles and videos.
View full description
0 1 2 3 4 
Politics & SocietySC
How it maps to the curriculum
SC
Politics & Society
Strand: 4. Citizenship: Rights & Responsibilities
Strand unit: 1. Rights to Freedom of Expression

Strand: 4. Citizenship: Rights & Responsibilities
Strand unit: 2. Developing Skills: Listen & Communicating

Strand: 4. Citizenship: Rights & Responsibilities
Strand unit: 3. Negotiating & Resolving Conflicts

Strand: 4. Citizenship: Rights & Responsibilities
Strand unit: 4. Evaluating Information & Ideas

Strand: 4. Citizenship: Rights & Responsibilities
Strand unit: 5. Democratic Practices in Wider Society
Asset type: Guide/Notes, Lesson Plan
Language: English
Rights: All rights reserved
https://www.ncca.ie/media/2594/robert-nozick-v2.pdf Added:12 Dec 2017 Contributor: Scoilnet Resource type: Guide/Notes
Source: NCCA website. The ideas and resource provided here are not prescriptive. This document on the big thinker, Robert Nozick, is very formative. Key concepts include; role of the state, rights of the individual specific arguments: minimal role of state, libertarianism.
View full description
0 1 2 3 4 
Politics & SocietySC
How it maps to the curriculum
SC
Politics & Society
Strand: 2. Power & Decision Making: National/EU
Strand unit: 7. Participants in these Debates

Strand: 2. Power & Decision Making: National/EU
Strand unit: 4. Arguments Concerning Representation

Strand: 5. Human Rights & Responsibilities: Ireland
Strand unit: 4. Arguments About Rights
Asset type: Guide/Notes
Language: English
Rights: All rights reserved
10399 results| per page

Share this